процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “ Разработване на маркетингова стратегия и Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги”, Обособена позиция 2 – Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги – 1 бр.

Articles
2017
11
12
2018
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11