процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “ Разработване на маркетингова стратегия и Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги”, Обособена позиция 2 – Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги – 1 бр.

October 23, 2018

Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

“ Разработване на маркетингова стратегия и Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги”, Обособена позиция 2 –  Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги – 1 бр., финансирана в рамките на проект на Клъстер „Фестивалите в България“ ООД с договор са безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.009-0030-C01.

TD_Published