Средства за постигане на целите

Асоциация Фестивалите в България ®

1. Oсигурява експертиза и създава благоприятна среда и условия за обсъждане и намиране на решение на проблеми в областта на туризма, културата, науката, образованието и околната среда;
2. Участва в разработване на програми и проекти за развитие и популяризиране качеството на фестивалния, културния и събитиен туризъм в България;
3. Участва в разработване и даване на експертиза и мнение по проектни предложения за нормативни актове, включително, но не само; участва в работни групи към национални органи и институции за обсъждане и разработване на политики в областта на туризма, културата, науката, образованието и околната среда;
4. Прави проучвания, изготвя анализи, експертизи и други, участва в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма, културата, науката, образованието и околната среда в национален или регионален мащаб и съдейства за тяхното изпълнение;
5. Осигурява изяви (фестивали и др. събития), подкрепа, развитие и насърчаване на хора от различни възрастови групи с изявен интерес в областта на изкуствата, културата и неформалното образование;
6. Подкрепя и съдейства за мобилността на творци, културни дейци и техните произведения, като се поставя акцент върху културното многообразие и развитието на нови форми на културната изразност;
7. Поддържа база данни на членовете на Асоциацията;
8. Съдейства на членовете си за развитие на тяхната дейност и повишаване на капацитета им чрез въвеждане на иновативни практики и оказване на услуги, установяване на делови връзки и партньорства, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други;
9. Набира и предоставя информация на своите членове за подпомагане на тяхната иновативност и ефективност при изпълнение на техните дейности;
10. Съдейства за организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на своите членове и на кадрите в туристическия бранш;
11. Сътрудничи със сродни организации в страната и в чужбина и участва в дейността на европейски и други международни органи и организации;
12. Участва в регионални, национални, европейски и международни проекти и програми;
13. Участва в работата на смесените държавно-обществени работни структури в сферата на туризма, културата, науката, образованието и опазването на околната среда;
14. Събира и разпространява информация и добри практики, свързана с новостите в сферата на туризма, културата, науката, образованието и опазването на околната среда;
15. Изработва и приема правила за професионална етика и лоялна конкуренция на пазара на туристическите услуги и контролира тяхното спазване;
16. Поддържа контакти със средствата за масово осведомяване;
17. Участва в национални и международни изложения и други специализирани събития;
18. Извършва благотворителна дейност;
19. Извършва и други дейности, които не противоречат на закона и с които допринася за развитието на дейностите и услугите в областта на туризма, културата, науката, образованието и опазването на околната среда;
20. Участва в дейности по популяризиране и въвеждане на доброволни системи за сертифициране на качеството на предлаганите туристически услуги;