Стопанска дейност

Асоциация Фестивалите в България ®

1. Организиране на фестивали, панаири и изложения, курсове, семинари;
2. Осъществяване на рекламна дейност;
3. Предоставяне на информационни услуги и издаване на информационни материали;
4. Обучение на кадри;
5. Конкурси;
6. Разработване и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС и от други финансови донори;
7. Международни прояви;
8. Издателска дейност и др.
Приходите от стопанската дейност се използват за постигане на определените в Устава цели. Асоциацията не разпределя печалба.