FEST-BG IS THE BIGEST OPEN MEDIA FOR FESTIVALS AND FEASTS IN BULGARIA
All festivals
View

Клъстер “Фестивалите в България” е бенефициент по Проект “Развитие, укрепване и интернационализация на Клъстер ”Фестивалите в България” договор BG16RFOP002-2.009-0030, финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.