Цели

Асоциация Фестивалите в България ®

1. Да подпомага и съдейства на компетентните държавни и обществени органи и организации в дейността им за развитието и утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество с цел запазване на историческото и културното наследство и защитата на околната среда.

2. Да организира и координира възможностите и усилията на български и чуждестранни организации, стопански субекти и граждани за оказване на материална и морална подкрепа на всички мероприятия, които служат за запазването на историческото и културното наследство и опазването на околната среда, както и за превенция на явления, които им вредят.

3. Да участва в национални и международни консултативни органи, допринасящи за развитието и запазването на духовното и културно-историческото наследство и защитата на околната среда;

4. Да инициира и участва активно в разработването и актуализирането на политики за закрила и развитие на туризма, културата, науката, образованието и опазването на околната среда;

5. Да инициира и участва активно в маркетинга и рекламата на фестивалния, културния и събитийния туризъм.

6. Да съдейства с квалифицирана помощ на експерти от съответните области за подпомагане дейността на бизнеса и повишаване конкурентоспособността на своите членове;

7. Да създава условия и организация на дейности, свързани с подготовка, преквалификация и обучение на кадри;

8. Да оказва информационно и организационно съдействие в дейностите на националното участие на България на международни изложения;

9. Да работи за развитие и утвърждаване на принципите на публичност, прозрачност, диалог, добро управление и гражданското участие при планирането и осъществяването на държавната политика в областта на туризма, културата, науката, образованието и опазването на околната среда;

10. Да инициира, развива и насърчава иновативни дейности, свързани с развитието на туризма, културата и опазването на околната среда;

11. Да издирва, привлича, предоставя и хармонизира интересите на творци от различни страни при привличането на младите хора към различните изкуства, като форма на духовно и нравствено израстване на обществото;

12. Да подпомага развитието на любителското изкуство, краезнанието и родознание.