Август
15 събота

Пирин пее

сб, Август 15, 2015 - сб, Август 15, 2015
местността Предела

Описание

Отвсякъде прииждат хора в пъстри народни носии, певци, свирачи, танцьори, разказвачи, които показват изкуството си на няколко естради. Редят се мелодични песни, извиват се звучни гласове, дрънкат тамбурите, чува се пронизителния писък на зурните.

12-08-07-05758_1

Ìåñòíîñò Ïðåäåëà - "Ïèðèí ïåå 2012" – ñúáîð Ìåñòíîñò Ïðåäåëà (5 àâãóñò 2012) Çàêëþ÷èòåëåí ãàëà êîíöåðò íà ó÷àñòíèöèòå â XIII-èÿ ñúáîð íà íàðîäíîòî òâîð÷åñòâî "Ïèðèí ïåå 2012” ñå ñúñòîÿ â ìåñòíîñòòà Ïðåäåëà. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Åìèë Ìèõàéëîâ (ÅÄ)
 

more_2_b pp1

Още събития

Може би ще посетите
пт, Април 19, 2024
София