Юли
23 събота

Празник на меда - гр. Елена

сб, Юли 23, 2016 - сб, Юли 23, 2016
Елена, Елена

Описание

За трета поредна година в китното балканско градче се организира Празник на меда под името „Медена седянка по еленски“, който ще се проведе на 23 юли. Събитието ще се състои на площад „Христо Ботев“, а официалното откриване е насрочено за 10:30 ч. В празника ежегодно участват самодейци от общинските читалища, индивидуални изпълнители, певчески групи и танцови формации. На площада ще бъдат разположени отделни кътове на местни производители и гости, дошли да представят продукцията си. Посетителите ще могат да научат интересни факти за меда и пчелите. Ще има демонстрации на пчеларски техники, научнопрактически семинар и разбира се дегустации на медено-сладки изкушения. За децата ще има обособен специален кът, в който те ще творят и ще се забавляват с разнообразни игри. Най-различни изненада очакват малки и големи. Домакините ще се погрижат за доброто настроение на всеки, дошъл на празника.

 

Ïëîâäèâ (12 ñåïòåìâðè 2014)Òðàäèöèîííàòà åñåííà èçëîæáà íà ìåä è ï÷åëíè ïðîäóêòè ïîäðåäèõà ÷ëåíîâåòå íà äðóæåñòâî "Àêàöèÿ" â Ïëîâäèâ. Íàä ïåòíàäåñåò ìàéñòîðè ï÷åëàðè ïðåäñòàâèõà òóê ñâîèòå ïðîäóêòè. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà:Âëàäèìèð ßíåâ(ÅÇ)SAMSUNG DIGITAL CAMERAphoto_verybig_1467313

sh10217226021_374__6

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Още събития

Може би ще посетите