Септември
22 четвъртък

Фестивал на киселото мляко – култура и традиции, с.Момчиловци

чт, Септември 22, 2016 - нд, Септември 25, 2016
Смолян

Описание

Магията на планината ще оживее във Фестивала на киселото мляко – култура и традиции. „Деми Травел“ ЕООД, Българският център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай и китайската компания Bright Dairy, поставят началото на фестивала. Партньори са Министерството на туризма, Община Смолян, село Момчиловци, „Тодоров“ АД и Swagbag.eu.
Събитието ще се проведе в дните от 22 до 25 септември в Смолянското село Момчиловци за втора поредна година. Очаква се да пристигнат гости от китайския концерн Bright Dairy, който произвежда мляко с името „Момчиловци“. За първи път представители на компанията посещават Момчиловци през 2008г., за да изследват тайните на здравето и дълголетието на хората в Родопите. Именно на полезните свойства на киселото мляко и природните дадености на Родопа планина са причината според специалистите на компанията. Така Bright Dairy създават собствен продукт с името „Момчиловци“ в Китай.
На 22 септември – Денят на Независимостта, в 11 часа ще се открие паметна плоча на единствения опълченец на Момчиловци Вълчо Гайдаров, който е участвал в боевете на Шипка, Шейново и Стара Загора. Но официалното откриване на фестивала на млякото ще е 23 септември от 15ч., заедно с делегацията от Китай.
Кулминацията е на 24 септември, когато ще се проведе конкурсът „Кралица на киселото мляко“, на който ще се избере най-достойната хубавица за короната.  Същият ден, от 11:00ч. до 16:00ч., малките посетители ще имат възможността да се включат в Конкурса за детска рисунка „Киселото мляко в моя дом“. Ще има и награди,които ще се раздадат на 25-ти от 11:00ч. В рамките на фестивала ще се проведе и фотоконкурс „Природата и киселото мляко – здраве и дълголетие“. В него може да участва всеки изпратил своите фотографии на специално създадено приложение в периода 12.09.-20.09.2016г. до 12:00ч. На 21.09. ще бъдат обявени победителите. Освен оценката на журито, ще има и „Победител на публиката“, излъчен чрез гласуване за фотография в галерията на посоченият сайт.
Основната цел на Фестивала на киселото мляко – култура и традиции е да популяризира традициите за производството на кисело мляко и сирена, заедно с фолклора, родопските обичаи и автентичните родопски занаяти. Гостите на Момчиловци ще имат възможност да се насладят на:
Изложение на производители на кисело мляко и млечни продукти, чрез запазване на традиционните български методи за производство. Дегустация на млечни продукти
Конкурс за най-добри кисело мляко, сирене и кашкавал
Изложение на произведения на народните занаяти
Изложение на производители на домашни сладка, билки, чайове, мед, и др. екологични продукти
Научен семинар на тема „Киселото мляко – здраве и дълголетие“
Кулинарно шоу с участие на Ути Бъчваров – „Кулинарен театър“
Богата фолклорна програма с местни и професионални изпълнители
Както и много други изненади и забавления.
Пълната програма на фестивала – http://www.momchilovtsifest.bg/Program fd8ce2b558d73243e14a9494eea95a20

Ðàçãðàä(24 þëè 2013) Ðàçãðàä çàïî÷íà òðèäíåâåí ïàíàèð íà êèñåëîòî ìëÿêî.Íà îòêðèâàíåòî áå ïðåäñòàâåíî ïðèãîòâÿíåòî íà ïðî÷óòîòî  êàïàíñêî êèñåëî ìëÿêî. Êìåòúò íà Îáùèíà Ðàçãðàä  Äåí÷î Áîÿäæèåâ ïëèñíà ìåí÷å ñ ïðÿñíî ìëÿêî è îôèöèàëíî îòêðè äâàíàäåñåòèÿ   ïàíàèð íà êèñåëîòî ìëÿêî è ôåñòèâàë íà íàðîäíèòå òðàäèöèè. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà:Ìåõìåä Àçèç(ÅÇ)

yoghurt_fair5

eb58bb47ab7f2f982fd4e6e6822d1f73_l

 

Още събития

Може би ще посетите
сб, Октомври 12, 2024
с. Лозен, София