Юли
01 петък

Фестивал „Опера в парка”

пт, Юли 01, 2016 - нд, Юли 17, 2016
София, Столична

Описание

От 1 до 17 юли в парка на Военната академия „Г. С. Раковски”, под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, ще се проведе за седми пореден път фестивалът „Опера в парка”. По време на събитието ще бъдат поставени едни от най-популярните спектакли от репертоара на Софийската опера, подходящи за деца и възрастни.

Фестивалът стартира на 1 юли от 20 часа с операта „Турнадот” от Джакомо Пучини. Тя ще може да бъде видяна още два пъти – на 2 и 3 юли. Балетните спектакли „Зорба гъркът” с музика от Микис Теодоракис, „Дамата с камелиите” с композиции на Джузепе Верди и Сергей Онсов, както и балетът с най-старата запазена хореография – „Силфида” от Херман Льовенскьолд също са част от фестивалната програма.

За децата са предвидени оперите „Козелът сърдитко” (2 и 10 юли) от Юли Дамянов, „Мечо пух” (3 и 17 юли) от Андрей Дреников, „Вълшебната флейта” (9 юли) и „Червената шапчица” (16 юли) от Александър Владигеров.

Билети се продават на касата на Софийска опера и балет, ул. „Врабча” №1. В дните на представленията билети ще се продават и пред входа на Военната академия „Г. С. Раковски”.

7825d940a749f0179cc7ea360c8ae6de_XL 0054950001380561124_428368_600x458 image-41392-0-0-otnovo-opera-v-parka image-41393-0-0-otnovo-opera-v-parka opera_v_parka

Ñîôèÿ (19 þíè 2011) Ñ ïðåìèåðàòà íà îïåðàòà îò Ïó÷èíè “Ìàäàì Áúòåðôëàé” çàïî÷íà èíèöèàòèâàòà “Îïåðà â ïàðêà", ñúâìåñòåí ïðîåêò íà Ñîôèéñêàòà îïåðà è áàëåò è Ñòîëè÷íàòà îáùèíà. Ïîñòàíîâêàòà áå íà ñöåíà â ïàðêà íà Âîåííàòà àêàäåìèÿ „Ã.Ñ.Ðàêîâñêè“. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Ïåòúð Êðúñòåâ (ÐÄ)

опера-в-парка

Още събития

Може би ще посетите
ср, Юли 17, 2024
София, Парк Военна академия "Г.С.Раковски"