Март
18 събота

VIII Трабант Фест - Велико Търново

сб, Март 18, 2017 - сб, Март 18, 2017
Парк "Марно поле", Велико Търново

Описание

На 18 март 2017г. ще се проведе осмото издание на Трабант Фест – Велико Търново. Събитието е в рамките на празничната програма за празника на Велико Търново и се организира с финансовото cъдeйcтвиe нa Общинaтa.

Празникът на Велико Търново е на 22 март и е свързан с победата на цар Иван Асен ІІ над Теодор Комнин при Клокотница през 1230г.

Точно в 10:00ч. до централният парк „Марно поле“ във Велико Търново, гостите на града и любителите на този легендарен автомобил, ще могат да се насладят на голямо разнообразие.

Âåëèêî Òúðíîâî (19 ìàðò 2016) Íàä 60 ñîáñòâåíèöè è ëþáèòåëè íà àâòîìîáèëèòå „Òðàáàíò” ñå ñúáðàõà çà ñåäìè ïîðåäåí ïúò âúâ Âåëèêî Òúðíîâî. Ó÷àñòíèöèòå âúâ ôåñòèâàëà äåôèëèðàõà ïî ãëàâíàòà óëèöà íà ãðàäà è ïîêàçàõà óìåíèÿ çà ìàéñòîðñêî øîôèðàíå è îðèãèíàëíà ïîääðúæêà íà àâòîìîáèëèòå. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Äàíèåë Éîðäàíîâ(ÂØ)

гхнд

P1030438

20160523.njpirrtlou

images

Facebook Event

Още събития

Може би ще посетите