ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Февруари 26, 2024

Управителният съвет на Асоциация Фестивалите в България на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Решение на Управителния съвет от 07.02.2024 г. свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение Асоциация Фестивалите в България, което ще се проведе на 14.03.2024 г. (четвъртък), от 11:00 часа, в зала „Рила“ на Интер Експо Център – София (Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 147, 1784 София, България) в рамките на Международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ & СПА при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността и годишен финансов отчет на сдружението за 2022 и 2023 година.

Проект на решение: Общото събрание одобрява и приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението и приема Отчета за дейността на УС

  1. Промяна в състава на УС.

Проект на решение: Общото събрание освобождава и приема нови членове на УС – според постъпилите заявления за освобождаване и предложените за избор на нови членове. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС – за дейността им за …… г., както и .

  1. Промяна в Устава на сдружението.

Проект на решение:

  1. Приемане на основни насоки и програми за дейността на Сдружението, по предложение на УС

Проект на решение: Общото събрание приема Основни насоки и програми за дейността на Сдружението за 2024-2025 г.

  1. Други

Материалите за общото събрание са на разположение на членовете на Асоциация Фестивалите в България в седалището на сдружението.

Канят се всички членове на сдружението, както и упълномощени техни представители да вземат участие в събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 26 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.