РЕГЛАМЕНТ ЗА ЧЛЕНСТВО

Асоциация Фестивалите в България (АФБ) осъществява дейност в обществена полза за подкрепа на бизнеса и устойчивото развитие на фестивалния, културния и събитийния туризъм и работи за развитие на фестивалната култура като съществена област за разгръщане на културната идентичност на нацията.

АФБ кани за свои членове организации със сходно мислене и намерение, за да създават и развиват фестивали и културни събития, както на регионално и национално ниво, така и на международно.

Асоциация Фестивалите в България има за цел:

 • Развиване на национална и международна мрежа от организатори на фестивали и събития.
 • Насърчаване на фестивалната култура и подкрепа на фестивалните събития за да достигнат до възможно най-широка публика.
 • Иницииране и насърчаване на развитието на международен обмен, проекти и сътрудничество между организатори на фестивали както в България, така и в Европа и извън нея.
 • Насърчава своите членове да работят на европейско ниво и да следят постиженията на тяхната работа.

Присъединяването към Асоциация „Фестивалите в България“ дава възможност за:

 • Сътрудничество с останалите членове;
 • Събиране и споделяне на информация с други членове, но и с по-широката фестивална общност;
 • Създаване на модели на добра професионална практика;
 • Обмен и разработване на фестивални програми и творчески идеи с други членове;
 • Инвестиране и изграждане на ресурси за членовете на АФБ;
 • Участие в програмите на Европейския съюз;
 • Подкрепа и насърчаване на творчеството и културното многообразие.

Критерии за членство:

Членове на Асоциацията могат да бъдат дееспособни юридически и физически лица, които декларират, че приемат целите му, съгласни са с разпоредбите на Устава и плащат редовно членски внос.
От тях се очаква:

 • Основен фокус на дейността им да е организиране на фестивали и културни събития (пряко организиране на творческата програма на фестивал и/или културни събития) или подкрепа за популяризиране на фестивали (национални/регионални институции или организации за подкрепа, които работят в обществен интерес);
 • Да имат опит в областта на организирането на фестивали и събития;
 • Да демонстрират ангажираност към философията и дейността на АФБ като мрежа, изразена в Мисията и Целите на АФБ, дефинирани в Устава на АФБ.

АФБ предоставя на своите членове:

 • Достъп до база данни на членовете на Асоциацията;
 • Съдейства на членовете си за развитие на тяхната дейност и повишаване на капацитета им чрез въвеждане на иновативни практики и оказване на услуги, установяване на делови връзки и партньорства, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други;
 • Набира и предоставя информация на своите членове за подпомагане на тяхната иновативност и ефективност при изпълнение на техните дейности;
 • Съдейства за организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на своите членове;
 • Сътрудничи със сродни организации в страната и в чужбина и участва в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 • Събира и разпространява информация и добри практики, свързана с новостите в сферата на фестивалния туризъм, културата, науката, образованието и опазването на околната среда;
 • Подпомага връзката със средствата за масово осведомяване;
 • Участва и представлява своите членове на национални и международни изложения и други специализирани събития;

Процедура за прием на нови членове:
Приемането на нови членове става на основание писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатите декларират, че са запознати с Устава на АФБ, и приемат целите на асоциацията и декларират, че ще спазват разпоредбите в него.

Управителният съвет на първото си заседание, следващо подаването на молбата, я разглежда и взема решение. Управителният съвет информира Общото събрание за приетите нови членове на следващото негово заседание.

Управителният съвет уведомява писмено новите членове за тяхното приемане.

Всички членове на Асоциацията получават Удостоверение за членство.

Учредителите на Асоциацията са нейни редовни членове по силата на учредяването.

Членовете на Асоциацията биват редовни, асоциирани и почетни.

Редовни членове могат да бъдат търговци, регистрирани по Търговския закон, общински администрации, читалища и неправителствени организации, осъществяващи дейности, кореспондиращи с дейностите и целите на АБФ;

Асоциирани членове могат да бъдат български или чуждестранни физически и юридически лица, които извършват друга дейност, имаща пряко отношение към дейностите и целите на АФБ;

Почетни членове могат да бъдат лица от страната и чужбина, с особени заслуги за развитието на АФБ, на културата, на науката, на образованието, на туризма в България.

Членовете заплащат годишен членски внос както следва:

Размерът на членския внос за текущата година на редовните и асоциираните членове се определя от Общото събрание.

За 2023 г. членският внос за редовни членове е 300 лв., за асоциирани членове 180 лв.

Почетните членове не плащат членски внос.

Новоприетите редовни и асоциирани членове заплащат встъпителна вноска в размер на 5 % от годишния членски внос на редовните/асоциираните членове и съответния членски внос.

Членовете, приети след 1 април, заплащат членски внос за текущата година в размер на 1/2 от дължимия членски внос и встъпителна вноска.

Членовете, приети след 01 септември, заплащат членски внос за текущата година в размер на 1/3 от дължимия членски внос и встъпителна вноска.

Членският внос се заплаща по банковата сметка на Асоциацията, както следва:

Получател АСОЦИАЦИЯ ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Вашият IBAN BG37BPBI79421200034241
SWIFT/BIC BPBIBGSFXXX

Новоприетите членове заплащат членски внос в двуседмичен срок от получаване на писмото за тяхното приемане.

Останалите членове заплащат членски внос до края на първото тримесечие на календарната година.

При прекратяване на членството Асоциацията не дължи връщане на членския внос.

Членските права и задължения  са непрехвърлими.

Членовете на Асоциацията имат следните права:

 1. Да участват в управлението на Асоциацията съгласно предвиденото в Устава.
 2. Да участва в работата на АФБ.
 3. Да се присъединят към работни групи в асоциацията, да носят отговорност и да допринесат за изпълнението на проекти, които се инициират за постигане целите на организацията.
 4. Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията.
 5. Да се ползват от имуществото и от резултатите от дейността по реда, предвиден в настоящия Устав;
 6. Да поставят пред органите на управление на Асоциацията за обсъждане и решаване въпроси от тяхната компетентност, свързани с предмета на дейност на Асоциацията или отделен неин член;
 7. Да ползват отличителния знак на Асоциацията;
 8. Само редовните членове имат право да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията;
 9. Асоциираните и почетните членове могат да участват в работата на експертните групи на Асоциацията, но не участват в избора на ръководните й органи.
 10. Публикуване на информация за предстоящи събития и фестивали в сайта на АФБ www.fest-bg.com

Членовете на Асоциацията имат следните задължения:

 1. Да спазват изискванията на Устава на АФБ и да изпълняват решенията на органите на управление.
 2. Да участват в дейността на Асоциацията и да съдействат за осъществяване на целите й.
 3. Да спазват приетите от Асоциацията норми на лоялна конкуренция и професионална етика.
 4. Да пазят доброто име и авторитета на Асоциацията и да не извършват действия, които биха могли да увредят името и престижа й.
 5. Да заплащат редовно членски внос в размер и срок, определени съгласно Устав на Асоциация Фестивалите в България, приет на Учредително събрание 21.01.2021 г.

Всички членове на Управителния съвет работят за АФБ на доброволна, неплатена основа.

Членовете не могат да извличат търговска печалба от дейността си в рамките на Асоциация Фестивалите в България.

Прекратяване на членство:

Членството в Асоциацията се прекратява доброволно с едномесечно писмено предизвестие до Управителния съвет по реда, предвиден в Устава на АФБ.

Органи на Асоциацията са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател/и до 2 (двама) на Управителния съвет;
 4. Заместник председател.

Процедура за присъединяване към Асоциация „Фестивалите в България“

Всички, които желаят да се присъединят към АФБ, за да участват в нейната работа и да получат членски права, представят своите данни и заявят своя ангажимент в следния формуляр.

Заявлението трябва да бъде изпратено до УС на АФБ на следния имейл адрес: projects@fest-bg.com, който ще разгледа това заявление спрямо критериите, изброени по-горе, по време на първото предстоящо заседание на Съвета и официално ще информира кандидата за взетото решение.