Заключителна среща „Мобилно училище“ на 25 юни 2021 в гр.Сливен

   

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе заключителна среща „Мобилно училище“ на 25 юни 2021 в гр.Сливен, Екипа по дейността: Стела Костова – образователен експерт, и Полина Аксакова представиха постигнатите резултати и анализ пред присъстващите представители на Община Сливен, директори, учители, образователни медиатори от Сливен и селата Сотиря, Крушаре, Жельо войвода, Камен, Самуилово, родители, младежи, доброволци, общественици, партньори.

Г-жа Костова презентира работата на „Мобилното училище“, която се състоеше от проведени образователни консултации, повишена образователна мотивация, насърчени и включени в образователния процес на  над 250 родители, подобрен достъп до образователни услуги на над 220ученика, проведени 20 тематични срещи, беседи, лекции, информационни кампании в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре по темите: „Защо трябва да уча, образованието като ценност“, „Положителни примери сред ромската общност“, „Гражданско образование, здравословно хранене“, „Подготовка за училище“.

Г-жа Маргарита Терзиева, ръководител проект, благодари на екипа на „Ромска академия за култура и образование“ за добре свършената работа по проекта. Г-жа Ина Николова, отдел „Образование“ на Община Сливен , приветства присъстващите и призова да се провеждат повече такива дейности, свързани с пълноценната образователна интеграция.

Събитието е по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ с бенефициент Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Снимки: http://rakobg.com

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове