Условия за ползване на уебсайта

Използвайки този уебсайт вие приемате следните условия:

Вашият достъп до и използването на Сайта се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта, вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и FEST-BG, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Сайта.

Собственост над Съдържанието

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения (”Съдържание”) са със защитени авторски права и са собственост на FEST-BG или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко Съдържание, което е търговска марка, лого или марка на услуга е също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на FEST-BG или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. FEST-BG e настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Използване на Сайта

FEST-BG ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:

  1. вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
  2. не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на FEST-BG;
  3. не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на FEST-BG;
  4. забранено е използването на Сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона – FEST-BG напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към FEST-BG да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали;
  5. забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Дискретност на личната информация

(в сила от 12/08/2017 г.)

FEST-BG като администратор на лични данни, полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите. FEST-BG може да използва информацията за потребителите единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Права за ползване.

С регистрацията си в Сайта, потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни, предоставени в регистрационния формуляр на Сайта, да бъдат обработвани от FEST-BG за целите на директния маркетинг. Потребителите, които са регистрирани в Сайта към 01.10.2013г., имат право да възразят срещу използване на личните им данни за целите на директния маркетинг в срок от 14 дни, считано от 01.10.2013г., като изпратят електронно писмо на следн ия e-mail адрес: info@fest-bg.com

В сила от 01/10/2013 г., Последна редакция 01/08/2017 г.