Форма за членство в АФБ за физически лица

Попълнете приложеното заявление
  Контактна информация


  Професионален опит
  Като кандидат за членство, аз приемам целите и отговорностите на членство в АФБ.
  Запознат съм с Устава на АФБ и декларирам, че ще спазвам разпоредбите му.
  Давам съгласие за плащане на годишен членски внос, според определената за 2023 и 2024 г. ставка, а именно – редовен член 50,00 лв./асоцииран член 30,00 лв.
  Моля, приемете това Заявление за членство.