Форма за членство в АФБ за юридически лица

Попълнете приложеното заявление
    Като представител на организацията, която представлявам, приемам целите и отговорностите на членството в АФБ.
    Запознат съм с Устава на АФБ и декларирам, че ще спазвам разпоредбите му.
    Давам съгласие за плащане на годишен членски внос, според определената за 2024 г. ставка, а именно – редовен член 50,00
    лв./асоцииран член 30,00 лв.
    Моля, приемете това Заявление за членство.