Проект „ФЕСТИВАЛ НА УЧИЛИЩНИ ОРКЕСТРИ“ – успешно изъленен

Ноември 30, 2022

Да се публикува с дата: около 30.11.2022

Асоциация Фестивалите в България успешно изпълни проект „ФЕСТИВАЛ НА УЧИЛИЩНИ ОРКЕСТРИ“, финансиран по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство 21“ на Национален Фонд „Култура“, Договор № 142/2021 г.

Съгласно заложената по проекта идейна концепция, през 2022 г успешно бяха организирани и проведени двете пилотни издания – лятно, под надслов „Ваканция Ура!“ в гр. Банско:

https://www.facebook.com/page/276098595767625/search/?q=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%80%D0%B0!

и есенно издание, под надслов „Училище Ура!“, в гр. Каварна:

https://www.facebook.com/search/top?q=%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8

Осъществяването на проектната идея за организиране и провеждане на ФЕСТИВАЛ НА УЧИЛИЩНИ ОРКЕСТРИ спомогна да се създаде нов културен продукт, който да влезе в културните календари на всяка желаеща община. С това се постигна заложената по проекта основна цел да се подпомогнат училищните организации в дейностите по популяризиране на училищното оркестрово изкуство по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин.

Планираните по проекта дейности се проведоха в градовете Банско – в края на учебната година (“Ваканция, ура!“) и в Каварна  – в края на ваканцията („Училище, ура!“). Поканени бяха участници – училищни оркестри, младежки формации и музикални педагози от цялата страна.

Представители на общински и училищни формации участваха активно в дейностите по популяризиране на училищното оркестрово изкуство. На организираните работни срещи, познавателни лекции, културни и анимационни събития бяха привлечени и участници, които желаят да възобновят традицията на училищния оркестър. Всички те споделят необходимостта от подобни инициативи, чрез които да се формира нагласа в обществото за възраждане традицията на училищния оркестър.